Regulamin

serwisu włosmetyczka.pl

Spis treści

§1 O nas

 1. Usługodawcą Serwisu Internetowego jest MAGDALENA MELZER prowadząca działalność gospodarczą pod
  firmą MAGDALENA MELZER CURLY MADELEINE wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kazimierza Dzięcielskiego
  14/8, 84-200 Wejherowo, NIP 5882484272, REGON 522580252, adres poczty elektronicznej:
  kontakt@wlosmetyczka.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane
  postanowienie stanowi inaczej. 

§2 Definicje

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. BAZA PRODUKTÓW – Usługa Elektroniczna, baza prowadzona przez Usługodawcę, w której znajdują się informacje o produktach z branży kosmetycznej i analiza ich składu dokonana przez Usługodawcę. Dostęp do bazy jest odpłatny.

  2. BLOG – internetowy blog zawierający artykuły związane z tematyką Serwisu Internetowego i dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

  3. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny na stronie Serwisu.

  4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę, w tym poprzez określenie warunków przyszłej Umowy, takich jak przedmiot Umowy oraz sposób płatności

  6. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  7. KONTO – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy zawierający informacje o działaniach Usługobiorcy w Serwisie.

  8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym.

  9. PRODUKT CYFROWY – dostępna w Serwisie Internetowym treść cyfrowa przesyłana w postaci elektronicznej, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Usługodawcą.

  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.wlosmetyczka.pl.

  12. SUBSKRYPCJA – odpłatny dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu w modelu subskrypcyjnym na warunkach wskazanych w Regulaminie.

  13. UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego zawierana między Usługobiorcą a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

  15. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej oraz zawierająca albo zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

  16. USŁUGODAWCA – MAGDALENA MELZER prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA MELZER CURLY MADELEINE wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kazimierza Dzięcielskiego 14/8, 84-200 Wejherowo, NIP 5882484272, REGON 522580252, adres poczty elektronicznej: kontakt@wlosmetyczka.pl.

  17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

  18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą.

§3 Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

 2. Serwis umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu Cyfrowego.

 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy Sprzedaży, umowy o świadczenie Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

§4 Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Usługi Elektroniczne w Serwisie Internetowym są co do zasady nieodpłatne, chyba że dla skorzystania z określonej funkcjonalności zastrzeżono obowiązek uiszczenia opłaty.

 3. Serwis Internetowy umożliwia Usługobiorcom korzystanie w szczególności z następujących Usług Elektronicznych:

  1. Blog;

  2. Formularz Zamówienia;

  3. Konto;

  4. Newsletter;

  5. Baza Produktów.

 1. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 2. Blog – korzystanie z Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, po przejściu do zakładki „Aktualności”. W ramach Bloga Usługodawca publikuje artykuły związane z tematyką Serwisu Internetowego. Usługodawca umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Usługobiorców wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady. Aby dodać komentarz pod wpisem, należy podać nazwę Usługobiorcy, treść komentarza oraz kliknąć pole „Opublikuj komentarz”. Komentarz pojawi się blogu Usługodawcy w momencie jego zaakceptowania.

  1. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Produktu Cyfrowego do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także informacji dotyczących Umowy: Produkt Cyfrowy i sposób płatności. Złożenie Zamówienia wymaga posiadania Konta w Serwisie Internetowym. Usługobiorca, który nie posiada jeszcze Konta w Serwisie Internetowym, obowiązany jest do podania hasła – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone. W przypadku Usługobiorcy niebędącego konsumentem niezbędne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Formularza Zamówienia kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za jego pomocą przez Usługobiorcę albo gdy Usługobiorca zaprzestanie składania Zamówienia za jego pomocą.

 4. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się!”.

  1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wlosmetyczka.pl.

 5. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

  1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wlosmetyczka.pl.

§5 Warunki zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą i Usługodawcą wymaga złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 4.6 Regulaminu.

 2. Usługobiorcy zabrania się składania Zamówień w innym zamiarze niż zawarcie Umowy Sprzedaży z Usługodawcą.

 3. Ceny uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich. O łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami (oraz o innych dodatkowych opłatach, a w razie braku możliwości ustalenia ich wysokości – o obowiązku ich zapłaty) Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową Sprzedaży.

 4. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Usługobiorcą a Usługodawcą.

 5. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności w Serwisie Internetowym:

     1. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;

     2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

      1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 77923084.

 1. Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia Zamówienia.

§6 Warunki korzystania z produktów cyfrowych (licencja)

    1. Na podstawie zawartej Umowy udostępnione zostają Usługobiorcy przez Usługodawcę wszystkie treści wchodzące w skład Produktu Cyfrowego zakupionego przez Usługobiorcę.

    2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Usługobiorcy Produkt Cyfrowy bez wad.

    3. Usługodawca dostarcza Klientowi Produkt Cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia za pomocą przesyłki elektronicznej.

     1. Przesyłka elektroniczna może polegać na udostępnieniu Klientowi Produktu Cyfrowego do pobrania z poziomu Konta w Serwisie Internetowym lub dostarczenia go w formie pliku komputerowego (bądź unikalnego adresu URL umożliwiającego jego pobranie) na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

     2. Dostarczanie Produktu Cyfrowego następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy.

     3. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.

    4. Korzystanie przez Klienta z Produktu Cyfrowego stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, przepisami Prawa Autorskiego oraz ewentualnie innymi warunkami licencyjnymi ustalonymi przez producenta lub wydawcę Produktu Cyfrowego.

    5. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu Cyfrowego osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.

    6. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu Cyfrowego w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu Cyfrowego, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu Cyfrowego i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu Cyfrowego techniką cyfrową; (3) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu Cyfrowego w całości lub w części techniką w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu Cyfrowego. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu Cyfrowego, w tym najmu Produktu Cyfrowego lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu Cyfrowego (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu Cyfrowego) oraz (3) do wprowadzenia Produktu Cyfrowego do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

§7 Baza produktów

 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość przeglądania Bazy Produktów przez Usługobiorców. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wyszukać interesujący go produkt z branży kosmetycznej, by uzyskać o nim informacje, w tym analizę składu produktu dokonaną przez Usługodawcę oraz dowiedzieć się gdzie można zakupić ten produkt.

 2. Usługa Elektroniczna Baza Produktów jest płatna. Płatność dokonywana jest w modelu subskrypcyjnym, zgodnie z postanowieniami pkt. 8 Regulaminu.

 3. Usługodawca oświadcza, że za pośrednictwem Serwisu i udostępnionej w Serwisie Bazy Produktów nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży produktów znajdujących się w Bazie Produktów. Jeżeli Usługobiorca jest zainteresowany produktem znajdującym się w Bazie Produktów powinien zapoznać się z warunkami sprzedaży udostępnionymi na stronach internetowych oferujących sprzedaż tych produktów.

 4. Usługodawca oświadcza że umieszczenie produktów w Bazie Produktów nie ma na celu reklamowania ani promocji tych produktów.

§8 Zakup subskrypcji

 1. Zakup Subskrypcji przez Klienta możliwy jest po przejściu do zakładki „Dołącz do nas” i dodania interesującego Klienta pakietu subskrypcji do koszyka. Zakup Subskrypcji możliwy jest również po przejściu do zakładki „Baza kosmetyków”, i dodania interesującego Klienta pakietu Subskrypcji do koszyka – na stronie każdego produktu znajdują się informacje o możliwych do wyboru pakietach Subskrypcji. Zakup Subskrypcji następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Aktywuj subskrypcję” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W przypadku Usługobiorcy niebędącego konsumentem niezbędne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP

 2. Opłata naliczana jest zgodnie z wybranym przez Klienta pakietem Subskrypcji. W zależności od wybranego pakietu Subskrypcji, Klient obowiązany jest dokonywać płatności w cyklach miesięcznych lub rocznych. W przypadku płatności kartą, pobranie opłaty następuje z góry za wybrany okres Subskrypcji. W przypadku płatności przelewem oraz płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonywania płatności cyklicznie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego zgodnie z wybranym okresem Subskrypcji. W takim wypadku Klient powinien ponowić procedurę składania Zamówienia w taki sam sposób, jak za pierwszym razem. Za okres rozliczeniowy należy rozumieć 1 (jeden) miesiąc.

 3. W przypadku upływu Subskrypcji, Subskrypcja zostaje automatycznie przedłużona na kolejny okres według tego samego pakietu, chyba że Klient zrezygnuje z Subskrypcji przed upływem jej okresu. Rezygnacja z Subskrypcji może nastąpić w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 4. Ceny pakietów Subskrypcji uwidocznione na stronie Serwisu Internetowego i w Cenniku są cenami brutto (zawierają podatki) oraz podane są w złotych polskich.

 5. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności w Serwisie Internetowym:

  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;

  2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

   1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.

 6. Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Usługodawca aktywuje pakiet Subskrypcji niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.

 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie odpłatnej usługi następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego; oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówionego planu abonamentu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.

§9 Kontakt z usługodawcą

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@wlosmetyczka.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Kazimierza Dzięcielskiego 14/8, 84-200 Wejherowo), za pośrednictwem których Usługobiorcy mogą wymieniać informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

§9 Kontakt z usługodawcą

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Umowy Sprzedaży i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@wlosmetyczka.pl).
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§10 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Umowy Sprzedaży i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@wlosmetyczka.pl).
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§11 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Z zastrzeżeniem pkt. 11.1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 11.3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  1. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@wlosmetyczka.pl). Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), a dodatkowo umieszczony jest w pkt. 17 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 6. Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13 Przerwy techniczne

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

§14 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorców niebędących osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonej Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłaty tytułem Umowy Sprzedaży lub za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

§15 Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany Cennika – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulamin nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz realizowane lub wykonane umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§17 Wzór odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

MAGDALENA MELZER CURLY MADELEINE
wlosmetyczka.pl
kontakt@wlosmetyczka.pl
ul. Kazimierza Dzięcielskiego 14/8, 84-200 Wejherowo

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.